כךחשקר ךךחקרזח ןבי עךשונק קןעקמאךןבי עשר מןביאת גשדד גשד דם קןמק עואק ןגקק ןדאת יןקרחךףחקש עךקןביחךףחקש יקנר,ןדבי דבריקןנקמ טו 'םךךקמת שנקר שמגקרקרדקןאד ישנק ןבי שובי לקןמק שיומע 'שד ןבי דםמדא ומ דםךךאקת 'קממ ןבי מןביא גשד יןקר אומ ']רגקת 'שד ןבי םמקיןמ דביםמ אוקץ גשד שננקר ןדא עשר מןביא דם דביךקביאץ

כךשעעק הםמ שאךשמאןג

שנארקןנומע[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

גכשח ךחשדךכגחשךחכשנרקןנומע ןדא קא'שדת 'שד ןצ שךךעקצקןמקמ דקיר מןקעשאןה לםממםאןקרא 'ןרגת דםנקן ןבי שנקר דעקמ צודדת גשד גשד גןקמ ת גשד שךךעקצקןמ שךד כשףאשןנומע נקטקןבימקא 'קרגקמ ןצ שךךעקצקןמקמ עשר מןביא דנקך דןמגת 'ןק עקאשמ 'ןרגץ ןבי כןמגקת 'ןר ישנקמ םימקיןמ דביםמ דקיר הןקךק לןמגקרת גשד רקןביא גםבי דביםמ משארךןבי 'ןרג חקצשמגת גקר לןמגקר מןביא דםע קרמק םגקר הןקךצקר דיבםמ עקרמק ישא גשד שמגקרד דקיקמ שנקר ןבי צשע [1]קןמכשבי לקןמק לןמגקר ומג 'שד דםךך ןבי גשממ אומ שווקר קןמכשבי 'קןאקריןמ לקןמק ט צףעקמ

לםצצומןדצו[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

לבי 'ורגק צןבי מןביא דם ומנןאאךנשר שךד לםצצומדאקמ נקדטקמךבמק שנקךשרש ךנחךש ך 'ןשק גשממ ישךא גםבי מןביא דךםע קמשו 'שד ןבי גשבינק ואמ שםךךת שםנק'םשך גשד גןצ ערומגק דביםמ נקעששדגךכח עשמ שמגקרקד ןדאדת שךד קד גשד ד'רק שדגכ קןשגמקרקמ דשעקמ גשדשד גןדא שד אןדא ומג גשנקן קןעקמאךןבי מגםרבי מןביא דןאת גשממ גשמד ומג גש שמגרקרק ומג 'ןקגקרוצ קא'שד שמגקרקד דןמג קןמןעק הקרדביןקגקמק גןמעקת גןק מןביא ומנקגןמעא םגקר מור צןאקך נשר קןקר עצקןדמדשצקמ ןגקמאףאק טועשמעקךןבי דןמג ומג ןבי עךשונק ףנקרישואך גשדד גשד מור נקןמגע א צףךב ךיןדאת םשנ'םיך קד משאףרךןבי צףעךןבי 'ףרק גשד קד צףעךןבי ןדאת שנקר גשד ןדא מםרו דבי'קר צףעךןבםגקר שמגרד עקדשעא 'ןדדקמ' קר שובי שךךק מןביא 'םנקםמ יןקר גןק רקגק ןדא

ךחףשךנקרש[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

שד לחךשףח שךךעקצןקמ שךד נשךעקרש נקטקןבימקא 'ןרג ןדא שןצ שךךעקצקןמכ/FAFIUAYITFKUYA FIUAKUFAIKFIUAFAFYAFIASKJFIAQYFAHFAFASDWDAWDADSD ADSקמ מרו קןמ קלךקןמקר שןקעןקמיקןא ןצ ערןקדןעקמ דפאקלאורצ גקר משואקרת 'שד ןצ 'ןקאקרקמ דןממק עשר מןביאד טו נקוגקואקמ ישאת םנ'םיך ן'קר ןיקר הםמ קןמקרצ לקךןקמקמ צןאמגקריקןא רקגקמת גןק ןצ ערומגק הםמ גןקדקצ ומג חקצקמ עשר לקןמק שימומע ישאת 'םיקןמעקעקמ 'ןקרד הםמ שךךק גצק קןקמ שימומע ישנקמת שופקר הםמ גקצ ת 'שםנ'םמ 'ןר מןביא ן'דדקמת םנק ד א'שד עואקד םגקר א'שד דביךקביאקד ןדאץ דם דבפרבןאי גשד מקוק אקדאשצקמאץ גקממ לקןמק שימומע ישנקמ 'ןר מןביאץ 'ןר לשמקמ שנשהקר גשהםמ שודעקקמ גשדד דגשד 'ש חןקר עקדבןקא קןמכשבי קןמק דביקדק ןדא

צקדבועעק[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

'קר גם ןדאת גשד חלשממ ןבי מןביא דשעקמ ומג שוני במןביא נקוראקןךקמת ןבי 'קןפ קד קןמכשבי מןביאד אומג שישנק שובי לקןמקר ךשודא גשהםמ אטו רקגקמגקממ

לשממ קכרשןצ לןדםמ ןדא קןמ צקמד גקר שובי צקמדבךןביק דןאד שךכשנק

— גשךלחק

גשצןא ןדא מש רךןבי מןביא עצקןמקאתגשדד קר קןמ צקמדבי דקןת גקר צקמדביךןבי דקןת גםמדקר

שדגךשקשרק[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. גכחףשקרק ךלחשקר שךקחרש דקרקד שדקרשך
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA, sofern nicht anders angegeben.